Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Đề cương ôn tập (phần 7)

Câu 7: Trình bày nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng, lý luận và đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ những nội dung đó tới thực tiễn công tác xây dựng Đảng hiện nay?
Trả lời:
1. Trình bày nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng, lý luận và đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh
* Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận
Để đạt được mục đích cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Người đã ví chủ nghĩa Mác – Lênin như là trí khôn của con người, như bào kim chỉ nam định hướng cho con tàu đi chứng tỏ vai trò cực kì quan trọng của nó đối với cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin đóng vai trò là “cốt”, trở thành nền tảng tư tường và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong việc tiếp cận chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh lưu ý những điểm sau đây:
- Một là, việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin phải luôn phù hợp với từng đối tượng. Trong xã hội có giai cấp, việc giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin cần phải được thực hiện một cách cụ thể và sáng tạo. Tùy thuộc vào nhận thức của từng đối tượng, giai cấp, tầng lớp trong xã hội mà đưa ra các phương pháp học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin  một cách có hiệu quả nhất.
- Hai là, việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin phải luôn luôn phù hợp với từng hoàn cảnh. Theo Hồ Chí Minh thì việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin cung phải dựa vào từng điều kiện cụ thể nhất định của từng quốc gia. Bởi lẽ, mỗi dân tộc, quốc gia trên thế giới mang những đặc điểm về tư tưởng, văn hóa,… rất khác nhau. Chính vì thế mà việc tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và áp dụng vào điểu kiện của dân tộc, quốc gia họ cũng cần phải có nét riêng, tùy biến cho phù hợp, để chủ nghĩa Mác – Lênin có điều kiện phát huy một cách hiệu quả nhất. Chủ nghĩa Mác – Lênin nhân tố cơ bản, là tiền đề cho cách mạng, nên khi tiến hành cách mạng, không được xa rời những nguyên tắc cơ bản và cũng không nên giáo điều, áp dụng một cách máy móc. Điều này hoàn toàn đúng với tư tưởng của những nhà cộng sản khác trên thế giới như C.Mác, P. Ăngghen, V.I. Lênin khi các ông cho rằng, những quan điểm của các ông chỉ là phương pháp chỉ dẫn hành động trong thực tế.
- Ba là, trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác, đồng thời Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung cho chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết nêu lên những vấn đề cơ bản nhất, trên cơ sở đó, mỗi đảng vận dụng vào mỗi hoàn cảnh, điều kiện riêng của mình. Trong quá trình ấy, mỗi đảng lại giải quyết thành công những vấn đề đó theo cách đặc thù riêng, điều đó tạo ra những kinh nghiệm mới. Đảng ta luôn nhận xét, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của các đảng anh em,làm giàu thêm vốn tri thức của mình. Trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, mỗi đảng pahir có nhiệm vụ tổng kết những kinh nghiệm của mình thành những vấn đề lý luận bổ sung và làm giàu thêm nội dung của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đây là thái độ và trách nhiệm thường xuyên của Đảng ta.
- Bốn là, Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng của cách mạng toàn thê giới, chính vì vậy mà các thế lực phản cách mạng luôn tìm cách xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong quá trình hoạt động của mình, Đảng phải vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin đúng đắn, tránh chủ nghĩa giáo điều, cơ hội làm mất đi những hình ảnh trong sáng, mang đầy tinh thần cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin.
* Xây dựng Đảng về đạo đức
Hồ Chí Minh khẳng định: Một Đảng chân chính cách mạng cần phải có đạo đức. Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh của Đảng, giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân.
Xét về thực chất, đạo đức của Đảng ta là đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Đạo đức đó mang bản chất của giai cấp công nhân, cũng là đạo đức cộng sản chủ nghĩa mà nội dung cốt lõi là chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu. Vì thế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đảng ta là một Đảng cầm quyền; mỗi đảng viên và can bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có đạo đức cách mạng trong sáng, Đảng mới lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Đó là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cũng là tư cách một Đảng cầm quyền.
Giáo dục đạo đức cách mạng cũng là một nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Nó gắn chặt với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức nhằm làm cho Đảng luôn luôn thật sự trong sạch.
Đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức, gắn đạo đức với tư cách của một Đảng chân chính cách mạng, Hồ Chí Minh đã góp phần bổ sung, mở rộng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin về nội dung công tác xậy dựng Đảng phù hợp với truyền thống văn hóa, lịch sử của các nước phương Đông trong đó có Việt Nam.
2. Liên hệ tới công tác xây dựng Đảng hiện nay
Trong giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN với mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, dân tộc ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng không ít những khó khăn thách thức. Vai trò lãnh đạo của Đảng càng phải được khẳng định, năng lực và sức chiến đấu của Đảng càng phải được nâng cao hơn bao giờ hết để ngang tầm với các yêu cầu, nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc giao phó. Trong bối cảnh mới, Đảng ta xác định rõ nhiệm vụ xậy dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn chặt với xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển xã hội. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, riêng về tư tưởng và đạo đức thì cụ thể như sau:
- Về tư tưởng, lý luận: đó là cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công, chống lại chủ nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ. Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng phải thường xuyên làm giàu thêm vốn tri thức của mình bằng cách kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thâu thái những tinh hoa văn hóa nhân loại, để giành thắng lợi cho cách mạng.
- Về đạo đức, lối sống: cán bộ, đảng viên của Đảng coi trọng việc tu dưỡng đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nâng cao sự gắn bó máu thịt với nhân dân, dám hi sinh, xả thân vì sự nghiệp cách mạng của toàn thể dân tộc. Trong mối quan hệ, cán bộ, đảng viên không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để không ngừng hoàn thiện nhân cách, giành được niềm tinh trọn vẹn của nhân dân.
Thực tế trong quá trình xây dựng của mình, Đảng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu nhưng cũng bộc lộ không ít những bất cập, hạn chế, yếu kém nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn chưa được đẩy lùi. Những hạn chế này đang làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, hạn chế năng lực lãh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Được chiếu rọi bởi ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn về mọi mặt đáp ứng nhu cầu phát triển của giai cấp và dân tộc là quy luật tồn tại sống còn của Đảng.


Không có nhận xét nào: