Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Không đề
Chiều thu độ ấy em đi
Trên đê trở rét đón kỳ đông sang
Hoa may khô rụng lỡ làng
Tiếc công kim chỉ dở dang khâu tình.

Bãi sông lạnh vắng lặng thinh
Cải vàng lụi héo trầm mình đất nâu
Mái chèo hờ hững dãi dầu
Buồn không khỏa nước bến sâu ngủ vùi.

Sang ngang chiều ấy em vui
Có người ở lại, đếm lùi mỗi thu.
Không có nhận xét nào: