Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Đề cương ôn tập (phần 5)

Câu 5: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa của những luận điểm đó đối với cách mạng Việt Nam?
Trả lời:
* Những quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam:
Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.
Trong cuốn “Đường Kách mệnh” xuất bản năm 1927, Hồ Chí Minh viết: “Cách mệnh trước hết cần phải có cái gì?” Và Người cũng đã trả lời cho câu hỏi ấy, đó là Đảng cách mệnh. Hồ Chí Minh cũng đã xác định vai trò cụ thể của Đảng Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam. Đó là:
- Trong nước: vận động và tổ chức quần chúng bằng những đường lối cụ thể, rõ ràng nhằm phấn đấu tới mục tiêu chung là giải phóng dân tộc và tiến lên XHCN.
- Ngoài nước: liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản trên toàn thế giới
Chính vì vậy, đảng có vai trò quyết định hàng đầu đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam, giống như “người cầm lái con thuyền dân tộc”, “có vững thì thuyền mới chạy”.
Sau khi thức dân Pháp chiếm được nước ta, chúng đặt ngay ách thống trị lên dân tộc, biến Việt Nam thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Thấy được điều đó, Hồ Chí Minh đã xác định được vai trò của Đảng trước khi thành lập, trước hết là lãnh đạo nhân dân giải phóng dân tộc. Thế nhưng, cuộc chiến ấy không hề đơn giản mà rất khó khăn và gian khổ. Vì chúng ta phải chống lại một kẻ thù mạnh, hung tàn và hiếu chiến – chủ nghĩa đế quốc nên muốn giành chiến thắng, cần phải tập hợp được đông đảo nhân dân lao động. Đảng thành lập, giữ vai trò tổ chức và giáo dục nhân dân thành lập một đội quân hùng mạnh, từng bước đánh đuổi đế quốc xâm lược (kẻ thù chính) và lật đổ phong kiến (kẻ thù trong nước) giành lấy chính quyền.
Sau khi giành được thắng lợi, tức là khi chúng ta đã giành được chính quyền, quần chúng nhân dân vẫn cần có đảng lãnh đạo. Đảng sẽ cùng nhân dân giữ lấy chính quyền, xây dựng lên một xã hội mới, tiến bộ và bình đẳng.
Ý nghĩa:
Xác lập được vai trò đúng đắn ngay từ ban đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam là một điểm nhấn rất quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và phương pháp cách mạng, đánh dấu một bước chuyển mình, một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảng luôn đóng vai trò trung tâm, quyết định đến mọi thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.


Không có nhận xét nào: